shohin (photo Higuchi Takeshi and MIYABI BONSAI-ART)
 

Ginkgo Shohin-Bonsai
Icho    15cm  /  23 July 2002
 

photo © Higuchi Takeshi and MIYABI BONSAI-ART


 © Cor Kwant

Back