shohin (photo Higuchi Takeshi and MIYABI BONSAI-ART)
 

Ginkgo Shohin-Bonsai
Icho    16cm  /  04 July 2002
 

photo © Higuchi Takeshi and MIYABI BONSAI-ART

 © Cor Kwant

Back